headerimage

Sakramenty


Sakramenty to znaki i narzędzia, za pośrednictwem których Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa-Głowy, w Kościele, który jest Jego Ciałem.


SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO


Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)


Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko


 1. Chrzty w parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie odbywają się w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.

 2. Chrzty w drugą niedzielę miesiąca udzielane są w czasie Mszy św. o godz. 13:00 - w kościele górnym, a w czwartą niedzielę po Mszy św. o godz. 13.00 - również kościół górny.

 3. Najpóźniej dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do biura parafialnego z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.

 4. 4. W przededniu sakramentów dla rodziców i chrzestnych odbywa się katecheza chrzcielna (ok. godz. 19:15 w kościele).

 5. Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez parafię, na terenie której mieszkają - że pozostają praktykującymi katolikami. Świadectwa te należy dostarczyć co najmniej tydzień przed chrztem świętym.

 6. W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością.

 7. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.

 8. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

 9. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

 10. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu św.


Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego


Kanon 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.


Kanon 873

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.


Kanon 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

 2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

 5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 


SAKRAMENT  BIERZMOWANIA


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311)

W naszej parafii przyjęcie tego sakramentu dokonuje się w III klasie gimnazjum.

Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:


 1. Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu - poprzez katechezę w grupach, udział w coniedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz przez comiesięczną spowiedź św.

 2. Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego.

 3. Uczęszczać na katechezę w ramach zajęć szkolnych i zachować tamże odpowiednią postawę.

 4. Osoby spoza parafii muszą przedstawić zgodę własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii NMP Matki Kościoła.

 


SAKRAMENT  EUCHARYSTII


Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.


"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1944, s. 319)


I Synod Diecezji Pelplińskiej zachęca do adoracji Najświętszego Sakramentu - także indywidualnie, kiedy tabernakulum jest zamknięte. Nasza parafia w każdy pierwszy piątek miesiąca zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu - od wieczornej Mszy św. do godz. 21.00 (w kościele dolnym).


Pierwsza Komunia Święta


Formacja dzieci mających przyjąć I Komunię św. dokonuje się oprócz szkoły również w parafii - przez spotkania z Ks. Proboszczem (szczegółowe informacje na temat miejsca i czasu tych spotkań dostępne w Ogłoszeniach Bieżących).


Rodzice dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej powinni dostarczyć do katechetki świadectwo chrztu świętego, w sytuacji gdy dziecko było ochrzczone poza parafią NMP Matki Kościoła.

 


SAKRAMENT  POKUTY  I  POJEDNANIA


"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 340)


 1. Sakrament ten sprawowany jest 15 minut przed każdą Mszą św.

 2. W pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca wg harmonogramu podanego tutaj.

 3. Przystępując do sakramentu pokuty należy uczynić:
  - Rachunek sumienia
  - Żal za grzechy
  - Mocne postanowienie poprawy
  - Szczerą spowiedź
  - Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom

 


NAMASZCZENIE  CHORYCH


Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 356)


ODWIEDZINY  CHORYCH


 • Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych:
  - w sobotę po pierwszym piątku miesiąca
  - w każdym innym czasie w nagłych wypadkach - na wezwanie tel. 58-531-60-49 lub osobiste.

 


SAKRAMENT  MAŁŻEŃTWA


Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 379)


Zalecenia wstępne:
I Synod Diecezji Pelplińskiej idąc za wytycznymi Instrukcji Episkopatu Polski z 1989 r. zachęca do przywracania w miarę możliwości zwyczaju zaręczyn (najpóźniej pół roku przed ślubem). Ks. Biskup Diecezjalny na mocy kan. 1168 upoważnia rodziców obojga stron lub najbliższe rodzeństwo do pobłogosławienia z tej okazji pierścionków zaręczynowych.


Procedura przygotowująca do przyjęcia sakramentu małżeństwa:


 1. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy miesiące przed planowanym ślubem (Synod. Diec. Pelplińskiej nr 240).

 2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące), zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów oraz świadectwo kursu przedmałżeńskiego.

 3. Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).

   


  SAKRAMENT  MAŁŻEŃTWA


  Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 379)


  Zalecenia wstępne:
  I Synod Diecezji Pelplińskiej idąc za wytycznymi Instrukcji Episkopatu Polski z 1989 r. zachęca do przywracania w miarę możliwości zwyczaju zaręczyn (najpóźniej pół roku przed ślubem). Ks. Biskup Diecezjalny na mocy kan. 1168 upoważnia rodziców obojga stron lub najbliższe rodzeństwo do pobłogosławienia z tej okazji pierścionków zaręczynowych.


  Procedura przygotowująca do przyjęcia sakramentu małżeństwa:


  1. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy miesiące przed planowanym ślubem (Synod. Diec. Pelplińskiej nr 240).

  2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące), zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów oraz świadectwo kursu przedmałżeńskiego.

  3. Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).

  4. Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć kurs przedmałżeński.

  5. Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

  6. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania (do drugiej spowiedzi przedślubnej należy przystąpić na dzień przed ślubem) i uczestniczyć w katechizacji przedślubnej (Synod Diec. Pelplińskiej nr 242-243).

  7. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszego biura.

  8. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.


  Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej (Synod Diec. Pelplińskiej nr 250) ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele

 4. Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć kurs przedmałżeński.

 5. Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

 6. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania (do drugiej spowiedzi przedślubnej należy przystąpić na dzień przed ślubem) i uczestniczyć w katechizacji przedślubnej (Synod Diec. Pelplińskiej nr 242-243).

 7. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszego biura.

 8. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.


Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej (Synod Diec. Pelplińskiej nr 250) ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele