Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania nazywany jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Kan. 879 - Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili. Kandydat do bierzmowania powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski uświęcającej, być świadomym oraz mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Ponadto powinien być pouczony i przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła (Por. KKK 1285-1321). Kan. 889 - § 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. § 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

W naszej parafii przyjęcie tego sakramentu dokonuje się w 1. klasie Szkoły Ponadpodstawowej. Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:

Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu zgodnie z programem zatwierdzonym przez Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę, przedstawionym rodzicom i kandydatom do bierzmowania na pierwszym spotkaniu rozpoczynających formację, we wrześniu.

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbywają się w każdą Niedzielę po Mszy św. o godz. 13:00 według następującego harmonogramu:

  • I Niedziela miesiąca - Rocznik 2021/2023
  • II Niedziela miesiąca - Rocznik 2022/2024

KANDYDACI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

  • Grupa I  uczniowie VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie
  • Grupa II  uczniowie VIII klasy i starsi z pozostałych szkół

OBOWIĄZKOWE REKOLEKCJE GPS DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH FORMACJĘ

  • Grupa I – 14-15 października 2022
  • Grupa II – 28-29 października 2022

Rekolekcje odbywają się w Szkole Katolickiej w Rokitkach w piątek o godz. 17.15 i tego dnia trwają do godz. 20. Kontynuacja w sobotę w godzinach 8.45-16. W sobotę przewidziano ciepły posiłek.

Za przygotowanie kandydatów z rocznika I odpowiada ks. Łukasz Nowotny a z rocznika II ks. Krzysztof Górny.

Kandydaci do bierzmowania, którzy rozpoczynają formację otrzymają indeksy najpóźniej na pierwszym spotkaniu formacyjnym.
 Uwaga! Osoby, które nie ukończyły pierwszego roku formacji, mogą jedynie rozpocząć 2-letni cykl przygotowań.  

Zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania w każdy trzeci czwartek miesiąca (TCZ) na spotkanie modlitewne po wieczornej Mszy św.

Kandydaci do bierzmowania zobowiązaniu są dostarczyć Kartę Informacyjną oraz Prośbą do Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania swoim opiekunom. Osoby, które przyjęły chrzest poza parafią muszą dostarczyć wyciąg z aktu chrztu świętego (ad sacra) w celu dokonania adnotacji o fakcie bierzmowania (parafia wysyła powiadomienie z prośbą o wpis o przyjęciu sakramentu bierzmowania w księdze chrztu danej osoby). Ponadto kandydaci do bierzmowania uczęszczają na katechezę w ramach zajęć szkolnych i zachowują tam odpowiednią postawę. Osoby spoza parafii muszą przedstawić zgodę własnego proboszcza na przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii NMP Matki Kościoła.

Linki do potrzebnych dokumentów:

  1. Karta informacyjna
  2. Prośba do Księdza Biskupa
  3. Zgoda na udział w rekolekcjach GPS

ŚWIADKOWIE

Kan.892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan.893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan.874:

1 jest wyznaczony przez przyjmującego albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

  • § 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Świadkowie muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez parafię, na terenie której mieszkają - że pozostają praktykującymi katolikami i mogą zostać dopuszczeni do godności bycia świadkiem. Świadectwa te we właściwym czasie powinni dostarczyć kandydaci do bierzmowania. Kan. 102 - § 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat. § 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy. Zatem pod uwagę brany jest adres zamieszkania, a nie zameldowania świadka.